د تابعیت سینټ لوسیا قانون جوړونه

د تابعیت سینټ لوسیا قانون جوړونه

د پانګوونې برنامې لخوا د سینټ لوسیا تابعیت د December 2015 in December کال ډسمبر کې په August No. August August کال د اګست په on 14 مه د پانګوونې قانون لخوا د تابعیت قانون د f Act Act Act قانون د تصویب په تعقیب پیل شوی و. په سینټ لوسیا کې د شراکت وړ پانګه اچونه او د اړوندو چارو لپاره ..